Connect with us

Ekonomi

Ekonomi Çeşitleri Nelerdir? 

Ekonomi çeşitleri üretim, dağıtım, ticaret, kontrol yönüyle farklılaşan sistemlerdir. Siyasi görüşlerin idealize ettiği sistemler vardır. Ekonomik işleyiş politikayla bağlantılıdır. Devletlerin toplumsal hedeflere ulaşması, sabit uygulamalar gerektirir. Halkların idaresinde ekonomik hesaplama önemlidir. 

Yayınlanma Tarihi

-

Ekonomi Çeşitleri Nelerdir

Ekonomi çeşitleri üretim, dağıtım, ticaret, kontrol yönüyle farklılaşan sistemlerdir. Siyasi görüşlerin idealize ettiği sistemler vardır. Ekonomik işleyiş politikayla bağlantılıdır. Devletlerin toplumsal hedeflere ulaşması, sabit uygulamalar gerektirir. Halkların idaresinde ekonomik hesaplama önemlidir. 

İnsan geçimini sürdürmek ve geliştirmek, ideolojiler özelinde ekonomik politikalar oluşturur. Ülkelerin sınıflaşmasında sistem belirleyicidir. Politik adımlar, çoğunlukla maddi hedeflere odaklanır. Yakın sistemleri benimseyen ülkeler iyi ilişki kurabilir. Ekonomik çatışma siyasi problemlerin sebebi veya sonucu olabilir. Ekonomi çeşitleri siyasetle bütündür. Başlıca ekonomi politikaları şunlardır:

 • Kapitalizm
 • Karma Ekonomi
 • Liberalizm
 • Sosyalizm
 • Faşizm
 • Emperyalizm
 • Feodalizm
 • Saray Ekonomisi
 • Piyasa Ekonomisi
 • Kaynak Bazlı Ekonomi
 • Militarizm

Ekonomi Nedir?

Ekonomi Nedir

Ekonomi nedir sorusu, İngiliz Ekonomist Lionel Robbins’in tanımıyla cevaplanabilir. Robbins’e göre ekonomi, isteklerin mevcut imkanlarla karşılanma çabasıdır. Yahudi kökenli Amerikan Psikolog Abraham Maslow bir ihtiyaç piramidi oluşturmuştur. Temel ihtiyaçlar piramidin alt tabakasındadır. 

Bunlar nefes alma, sağlık, beslenme, boşaltım, uyku ve cinselliktir. Maddi durum, ihtiyaçların karşılanmasını dolaylı veya doğrudan etkileyebilir. Ekonomi çeşitleri, ihtiyaçların karşılanmasını hedefler. Keyfi harcamaya ve zenginleşmeye müsaitlik, sistemleri ayıran unsurdur. 

İhtiyaçlar ürün ve hizmet almayı gerektirir. Taleplerin karşılanabilmesi, değiş tokuş sağlayan metayla mümkündür. Alıcının verdiği satıcıya, satıcının sunduğu alıcıya hizmet eder. Çıkar sağlayan maddelerin değişimi, ekonominin temelidir. 

Milattan önce yedinci asırda Lidyalılar parayı keşfetmiştir. Takasın yerini ücret almıştır. Ekonomi çeşitleri, harcama dengesi sağlar ve üretim standartlarını belirler. Kazanç metotları, kazancın paylaştırılması, harcama düzeni ekonomik sistemi oluşturur.  

Ekonomi Çeşitleri Nelerdir?

Ekonomi Çeşitleri Nelerdir

Ekonomi sistemleri yalnızca parasal düzene odaklanabilir veya politik unsurlar içerebilir. Sistemlerin bir kısmı devam ederken, çökmüş sistemler de bulunur. Savaşlar, moratoryumlar, halk hareketleri, idare değişimleri ekonomi politikasını etkiler. Farklı uygulamalara sahip ekonomi çeşitleri şunlardır:

 • Kapitalizm: Anaparacılık veya sermaye ekonomisi olarak bilinir. Serbest mülkiyet anlayışı vardır. Herkes dilediği üretim aracını edinebilir. Üretime devlet müdahalesi yoktur. Sermayeyi artırmak ve korumak, talep almayı gerektirir. Reklamcılık kapitalizmin başlıca sektörüdür. Taleplerin belli standartta karşılanabilmesi gerekir. Seri üretim, teknolojik rekabet oluşturur. Kapitalizmin avantajı, gelişimi hızlandırmasıdır. Dezavantajı imkan eşitsizlikleridir.
 • Karma Ekonomi: Sabit tanımı bulunmaz. Devlet müdahalesinin kabul gördüğü serbest piyasa ekonomisidir. Kapitalist ekonomide kurumlar ve devlet belirleyici değildir. Karma ekonomide özel teşebbüsler ve devlet girişimleri beraberdir. İhtiyaç olursa devlet; üretim, dağıtım, tüketim sürecini tekeline alır. 
 • Liberalizm: Bireysel hak ve özgürlüklere dayanan felsefi akımdır. Ekonomik liberalizm, kapitalizme benzetilebilir. Serbest mülkiyet esastır. Devletin üretim standardı belirlemesi ve sabit fiyatlar koyması istenmez. Kamu girişimi, özel teşebbüsleri koruduğu sürece kabul görür.  
 • Sosyalizm: Kapitalizmle komünizm arasındaki sistemdir. Sistemde üretim araçları patronlara değil, işçilere aittir. Ekonomik koşulları devlet belirler. Özel teşebbüsler değil, kamu kurumları öne çıkar. Devletçi ekonomi çeşitleri arasındadır. 
 • Komünizm: Politik ve ekonomik bir sistemdir. Karl Marx ve Friedrich Engels’in fikirleriyle oluşmuştur. Tamamen uygulanamayıp teoride kalmıştır. Sistem, sınıfsız ve parasız bir toplum hedefler. İşçi – işveren ayrımı olmadan herkesin çalışması ve kazancın eşit paylaşılması öngörülür. 
 • Faşizm: Bir halkı, özellikleri itibarıyla üstün gören ideolojidir. Faşist ekonomi, devlet ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yönlendirir. Özel kurumlar piyasada belirleyici olamaz, izinsiz üretim yapamaz. Tehlikeli sayılan kesimlere ticaret yasağı uygulanır. Devlet her özel teşebbüsü kontrol edebilir. 
 • Emperyalizm: Ülke topraklarının farklı ülkeler aleyhinde genişletilmesine odaklanır. İmparatorluk ekonomisi olarak tanımlanabilir. Maddi kaynakların ele geçirilmesini, kapitalist uygulama izler. Ele geçirenler patron, yağmalananlar işçi konumundadır. Sömürgeci ekonomi çeşitleri, kuvvet dengesizliğine dayanır. 
 • Feodalizm: Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla gelişmiş, on dokuzuncu yüzyılda sonlanmıştır. Yerel yönetimlere özgüdür. Aynı devlete bağlı küçük idareciler, topraklarında diledikleri üretimi yapabilir. Üretim yapan ve çalışma kirası ödeyen işçilere serf denir.
 • Saray Ekonomisi: Merkeziyetçi ekonomi türüdür. Zorunlu harcamalar gelirden tahsil edilir. Kalan büyük bölüm idarenin tasarrufundadır. Devlet odaklı ekonomi çeşitleri arasındadır. 
 • Piyasa Ekonomisi: Fiyat ve hizmet standartlarını alıcı eğilimleri belirler. Özel teşebbüs öne çıkar. Tüketici hareketlerine uygun politika geliştirilir. 
 • Kaynak Bazlı Ekonomi: Kapitalizme karşı olduğu söylenebilir. Üretimde kazanç değil, ihtiyaç esastır. Doğal kaynakların insan gereksinimi için kullanılması öngörülür. Sistem, parasız ekonomi modelini savunur. Uygulanabilirliği tartışmalıdır. 
 • Militarizm: Baskıcı ekonomi çeşitleri arasındadır. Devlet askeri hedeflere ulaşmak ister. Üretimde öncelik, ordu gereksinimlerini karşılamaktır. Günümüzde militarizme en yakın sistem Kuzey Kore ekonomisidir. 

Ekonomi Hangi Bakanlığa Bağlıdır?

Ekonomi Hangi Bakanlığa Bağlıdır

Ekonomi, ülkenin her kurum ve kuruluşundan etkilenebilir. Üretim, istihdam, ticaret alanındaki çalışmalar doğrudan etki oluşturur. Ekonomi politikasını oluşturmak ve geliştirmek Cumhurbaşkanlığı’nın görevidir. Bakanlıklar profesyonel incelemeyle süreci destekler. 

29 Haziran 2011’de; Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü birleştirilmiştir. Yeni kurum, Ticaret Bakanlığı adıyla hizmet verir. Ekonomi çeşitleri ve politikaları hakkında proje tasarlar. 

Kalkınma projelerinde aktif görev alan kurumlar bulunur. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki KOSGEB, küçük ve orta boyutlu işletmelere yardım sunar. Ödenek, malzeme, danışmanlık, eğitim hizmeti verir. Tarım Kredi Kooperatifleri, banka şartlarını karşılamayan çiftçilere kredi sağlar. Desteklerle üretimin artması hedeflenir. 

Makro Ekonomi Nedir?

Makro Ekonomi Nedir

Makro ekonomi, parasal faaliyetleri büyük ölçekte inceleyen disiplindir. Üretim, dağıtım, tüketim, yatırım, kazanç paylaşımı ekonomiyi oluşturur. Maddi hareketlerin toplu değerlendirilmesiyle makro veriler ortaya çıkar. Büyük çaplı ekonomi anlamına gelen terim, parasal faaliyetlerin toplamıdır. 

Makro ekonomi çeşitleri iki politik kola sahiptir. Para politikası, devletin veya ekonomi kuruluşlarının piyasayı yönlendirmesidir. Genişletici politika para basmayı, daraltıcı politika dolaşımdan para çekmeyi ifade eder. Enflasyonu azaltmak ve kur dengesi sağlamak hedeflenir. Maliye politikası, vergi ve yatırım oranlarıyla ekonomiyi yönetmektir. 

Mikro Ekonomi Nedir? 

Mikro Ekonomi Nedir

Mikro ekonomi, maddi durumun tüketiciler ve firmalar özelinde incelenmesidir. Küçük çaplı verilerle analiz yapılır. İl, ilçe, köy ve kasabaların ekonomi programları mikro ölçeklidir. Dar alandaki kısıtlı parasal faaliyetler, ülke ekonomisinin temelidir. Mikro ekonomi, makro ekonomi kapsamındadır. 

Bireylerin maddi durumu mikro ölçektedir. Gıda almak için eğlence masrafını azaltmak, beğenilen kıyafeti almayıp para biriktirmek, ek işte çalışıp hane gelirini artırmak bireysel mikro ekonomiyi örnekleyebilir. Fabrika, tesis, atölye, dükkan iktisadı mikro ekonomi çeşitleri arasındadır. 

Ekonomi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Ekonomi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar

Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans programıdır. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde bulunur. İngilizce öğretim seçeneği vardır. Dünya piyasalarını yorumlayabilmek açısından, İngilizce önemlidir. Vakıf üniversitelerinin talep gören bölümlerindendir. Devlet üniversitelerinde de Ekonomi programı bulunabilir. 

Önemli dersler Akademik İngilizce, İşletmeye Giriş, Hukuka Giriş, İleri Matematik, İstatistik, Kamu Maliyesi, Parasal İktisat, Ekonometrinin Temelleri, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Staj’dır. 2022 Ekonomi tercihlerinde öne çıkan üniversiteler şunlardır: 

 • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • İstanbul Topkapı Üniversitesi
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • İskenderun Teknik Üniversitesi

Kurumlarda, ekonomi çeşitleri ve bütçe idaresine dair bilgi verilir. Mezuniyet için 240 AKTS tamamlanmalıdır. Ticari danışmanlık, mali müşavirlik, denetçilik, uzmanlık görev alınabilecek pozisyonlardır. Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası iş imkanı sunar. Mezunlar, yeterli KPSS puanıyla devlet memuru olabilir.  


Borsa Nedir? Borsa Denetimini Kim Yapar? TIKLA

Altın Nedir? Altın Rezervi En Fazla Olan Ülkeler Hangileridir?  TIKLA

2 Comments

2 Comments

 1. Novella Zieser

  Mayıs 16, 2023 at 9:54 pm

  I would like to convey my affection for your generosity supporting those who require guidance on the niche. Your very own dedication to passing the solution up and down has been surprisingly important and have continuously encouraged professionals much like me to achieve their objectives. Your own helpful advice entails a great deal to me and additionally to my colleagues. Regards; from all of us.

 2. Sudie Amonette

  Haziran 25, 2023 at 1:20 pm

  I’ve learn a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to make this kind of excellent informative web site.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ekonomi

Dünyanın En İyi Kripto Para Yorumcusu Kimdir?

Dünyanın En İyi Kripto Para Yorumcusu Kimdir? Kripto para yorumları yeni yatırımlar yapmak isteyenler ya da mevcut yatırımının doğruluğunu merak edenler tarafından takip edilmektedir. Merak edilen asıl konu olmakla birlikte genellikle bu alanda çok sayıda isim bulunduğu görülmektedir

Published

on

Dünyanın En İyi Kripto Para Yorumcusu Kimdir

Kripto para yatırımı yapmak isteyenlerin ya da mevcut yatırımlarının doğruluğundan emin olmak isteyenlerin takip ettiği şey, kripto para yorumlarıdır. Ancak, bu alanda bir sürü isim bulunması sebebiyle, “Dünyanın en iyi kripto para yorumcusu kimdir?” sorusuna tek bir isim vermek risklidir. Kripto para hakkında fırsatlardan yararlanmak için yorumlardan daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bilgi sahibi olmak önemlidir, ancak temel eğitimler almaya da dikkat etmek gerekir. Haftanın küçük bir kısmını ayırarak kripto para konusunda haberleri takip etmek de işe yarayabilir.

En son haberleri takip etmek, güncel gelişmelerden haberdar olmak için önemlidir. Kripto para yatırımı için analizleri okuyarak ve diğer yatırımcıların deneyimlerinden yararlanarak, daha doğru adımlar atabilirsiniz. Dünyanın en iyi kripto para yorumcusu kimdir? Bu uzmanı takip ederek, güncel gelişmelerden ve taktiklerden haberdar olabilirsiniz. Bu, kripto para yatırımınızı daha başarılı hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Coinlerin Ekonomideki Önemleri

Son yıllarda kripto para, kriptoloji yöntemiyle oluşturulmuş dijital bir para birimi olarak popülerleşti. Yüksek kar getirdiği için yatırımcılar arasında popüler. Ancak, birçok kripto para bulunmakta ve piyasada sık sık dalgalanmalar yaşanmaktadır. Bu nedenle, düşük riskle yol alabilmek için kullanıcılar farklı stratejiler uygulamaktadır. Dünyanın en iyi kripto para yorumcusu kimdir diye merak eden yatırımcılar, uzmanların görüşlerinden yararlanarak doğru yatırım yapabilirler. Michael van de Poppe, bu alanda dünyanın en iyi yorumcusu olarak bilinmektedir. Yaptığı doğru yorumlar ve verdiği yararlı bilgilerle takipçilerinin beğenisini kazanmaktadır. Sürekli takip edilen Michael van de Poppe, piyasa analizi ve yorumlarıyla yatırımcılarına kilit bilgiler vermektedir.

Dünya genelinde kripto para yatırımcıları, kripto para yorumcularının görüşleri konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Her biri farklı düşünceler açıklayarak, yatırımcıların kafasını karıştırabiliyorlar. Ancak, yatırımcılar kendilerine en uygun kripto para yorumcularını seçerek, daha güvenilir yatırım kararları alabilirler. Elbette yatırım konusunda, güvenilir bir aracın seçimi kadar yetkin ve güvenilir bir danışmanın da tercih edilmesi son derece önemlidir. Aksi takdirde, yatırımcıların tüm birikimleri riske girebilir.

Dünyanın en ünlü kripto para yorumcusu kimdir? Sorusu genellikle Michael van de Poppe ile yanıtlanıyor, ancak o yalnızca uzmanı olduğu alanda yıllarca çalıştığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İnternet üzerinde, takipçileriyle fikirlerini paylaşıyor ve birçok öğretici çalışma yaparak yorumlar yapıyor. Takipçileri, yatırımcılar hangi durumlarda ne yorum yapılması gerektiğini öğrenirken, piyasa analizi için de bu deneyimlerden yararlanıyorlar.

Dünyada En Çok Takip Edilen Kripto Para Yorumcusu Kimlerdir?

Luna Krizi Nedir?

Dünya genelinde birçok kripto para uzmanı var. Kim dünyanın en iyi kripto para yorumcusu? Dijital para piyasası, ciddi bir yatırım aracıdır. Başarılı stratejileri bilmek ve son gelişmelerden haberdar olmak önemlidir. Ancak, yalnızca bir analistin yorumlarına göre hareket etmek yerine, diğer uzmanların da analizlerini incelemek gerekiyor. En iyi kripto para yorumcusu kimdir biliniyor olsa da, diğer isimlerin analizlerine bakmak faydalı olabilir.

 • Dünyanın en iyi kripto para yorumcusu kimdir? Anthony Pompliano bu konuda en iyi isimlerden birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Yaklaşık 1.6 milyon takipçisine, Twitter üzerinden paylaşım yaparak tahminlerini aktarmaktadır. Bitcoin podcastinin sahibi olan Pompliano, sadece Twitter değil; Youtube üzerinden de yararlı paylaşımlar yapmaktadır.
 • Dünyanın en iyi kripto para yorumcusu kimdir? Merak edilen ve yorumlarına göz atılması gereken isimlerden birisi Michael Saylor’dır. EN fazla Bitcoin’e sahip olan şirketin kurucusu olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda yönetici pozisyonda da bulunmakla birlikte totalde neredeyse 2.5 milyon kişiye ulaşan analizlerini Twitter üzerinden yapmaktadır.
 • Scott Melker yatırımcı isimlerden birisi de olmakla birlikte her gün kripto para analizleri yaptığı paylaşımlarda bulunmaktadır. Bir milyon kadar takipçisi ile Twitter üzerinden iletişime geçen en ünlü kripto para yorumcularından birisidir. 
 • Dünyanın en iyi kripto para yorumcusu kimdir? Bu alanda en çok takipçiye sahip isimler kimlerdir dendiğinde Benjamin Cowen rastlayacağımız kişiler arasında bulunur. 600 bin takipçisine Twitter üzerinden yararlı analizler yaptığı gönderilerini paylaşıyor. Çok özel ipuçlarına yer veren Cowen, aynı zamandan Youtube’da da yayınlar yapmaktadır.
 • Andreas Antonopoulos en ski BTC yatırımcılarından birisi olmakla birlikte en iyi yorumcular arasında bulunmaktadır. Blochain, kripto para, NFT gibi konularda çok değerli yorumlar yapıyor. Dünyanın en iyi kripto para yorumcusu kimdir? Bu bilgiye ek olarak farklı isimlerin de görüşleri büyük önem taşıyor. Kripto para danışmanlığı yapmakta olan Antonopoulos, saece Twitter değil; web sitesi üzerinden de profesyonel olarak çalışmalarını yürütmektedir.
 • Dünyanın en iyi kripto para yorumcusu kimdir? Merak edilenlerden olup yatırımcılara başka analistlerin yorumlarından da yararlanmasının faydalı olacağı belirtiliyor. Vitalik Buterin bu isimlerden olup bu piyasaya yön veren kişilerden birisi olarak biliniyor.

Kripto Para Yorumları Neye Göre Yapılır?

Luna Krizi Nedir?

Coinler hakkında yorum yapmak bazen oldukça zor olabiliyor. Ancak, uzmanların fikirlerinden yararlanarak, konuyla ilgili önemli bilgilere ulaşabilirsiniz. En zor yorumlama durumu, yeni coinler için analistler tarafından yapılan yorumlar olabilir. Çünkü henüz belirgin bir geçmişleri yoktur ve bu nedenle yeterli bilgi mevcut olmayabilir. Coin yorumlama kriterleri nelerdir diye merak edenler olabilir. Kripto para dünyasında, en tecrübeli kişiler bile analiz yaparken belirli kriterlere dikkat ederler. Bu kriterler doğru analiz yapmak için oldukça önemlidir.

Kripto para nedir ve nasıl alınır? Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, burada size yardımcı olacak bir makale var. Tıklayarak, kripto para dünyasına giriş yapabilir ve bu para birimi ile nasıl işlem yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Anlatımı kolay ve açıklayıcı bir şekilde hazırlanmış olan bu makale, tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Hemen tıklayarak okumaya başlayabilirsiniz.

Kripto para hakkında konuşulan birçok şey var. Kimisi bunu yaparak para kazanmanın en kolay yolu olarak görürken, bazı insanlar buna karşı çıkıyor ve bunun haram olduğunu düşünüyor. Herkesin fikirleri farklı olabilir ama bu belirli bir dinin kuralıdır. Bu yüzden, herkesin kendi inançlarını ve değerlerini takip etmesi gerekiyor. Eğer sen de bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istersen buraya tıklayarak öğrenebilirsin.

Okumaya Devam Et

Haber

Cake Coin Nedir?

Cake Coin Nedir? Günümüz itibariyle gelişen teknolojiye bağlı olarak günlük hayatta yapılan tüm işler artık dijital dünya içinde de yapılır hale geldi. Son yıllarda dünya piyasasında ve yerel piyasalarda değeri ve önemi artan bu duruma örnek olarak kripto para ya da bir başka deyişle sanal para verilebilir.  Sanal paralar yoluyla özellikle son birkaç yıldır para kazanma oranı arttı. Hatta öyle ki artık bir iş kolu haline geldi. Bu savı günümüzde zenginliğiyle ün salmış olan Elon Musk gibi birtakım kişilerin de kripto para piyasasında yer alması destekler.

Published

on

Cake Coin Nedir

Cake Coin, dijital dünya içinde yer alan bir kripto para birimidir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımızın hemen hemen tüm alanlarında dijital dünya kullanılmaya başlandı. Bu kullanım, kripto para birimlerinin de değer ve önem kazanmasına neden oldu. Son yıllarda sanal para ile para kazanma oranları artış gösterdi ve bir iş kolu haline geldi. Özellikle ünlü iş insanı Elon Musk gibi kişilerin de kripto para piyasasında yer alması, bu durumu destekliyor.

Cake coin son dönemlerde kripto para piyasasında ismi duyulmaya başlanan ve insanlar tarafından bilinirliği artan sanal para birimlerinin başında gelir. Cake coin sanal para biriminin ortaya çıkmasında etkili olan ve otomatik piyasa kurucusu olan Pancake Swap’tır. Pancake swap piyasa kurucusunun bu özelliği sebebiyle cake coin para birimine bu addan esinlenilerek Pancake swap ismi verilmiştir. Bu para birimi bazı kaynaklarda bu biçimde kullanıcıların karşısına çıkabilir.

Pancake Swap, herhangi bir merkeze bağlı olmadığı için kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan bir finansal sistemdir. Son zamanlarda hizmete sunuldu ve kullanıcılar Binance Smart Chain üzerinden sisteme kolayca erişebilirler. Pancake Swap adı verilen sistemdeki sanal paraların kullanımı için belirli özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Bu sistem, özellikle Binance Smart Chain kullanımıyla oldukça faydalı hale gelmektedir.

Sanal para özelliklerinden biri, BEP 20 standardını desteklemesinin önemidir. Eğer kullandığınız para birimleri bu standarda uygunsa, kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu standartları uyumlu kripto paralarla yapabileceğiniz en yaygın işlem ise dijital ortamda para değişimi yapmaktır. Bu sayede, coinler arasında takas yapmak çok daha kolay olur.

Pancake Swap’ın diğer piyasa yapıcı modellerden ayıran birtakım nitelikleri vardır. Buna göre Pancake Swap kişilerin likitide havuzunda yer alan şeylere karşı al sat faaliyetini yapmasıdır.  Pancake Swap’ın uygulamış olduğu bu piyasa yapıcı modelin adı kripto para dünyasında otomatik piyasa yapıcı model olarak bilinir. Burada bahsi geçen likidite havuzlarını yine sistemi kullanan kişiler doldurulur.  Likidite havuzunu doldurmuş olan kişiler ellerinde yer alan fonları havuzun içine yatırmış olan kişilerdir. Bu kişiler havuza yatırmış olduklar fonların karşısında birtakım kazançlar elde eder. 

Cake Coin Nedir?

En önemli kazançlardan biri, likidite sağlayıcı tokenları elde etmekle birlikte, bu tokenlar daha sonra yapılacak işlemlerde kullanılabilmektedir. Likidite havuzundaki işlemler sırasında, bahsi geçen tokenlar, kullanıcıların daha önce havuza yatırdıkları fonlarını geri almalarına yardımcı olmaktadır. Bazı durumlarda, yatırılan fonların tamamını almak mümkün olmayabilir ancak Pancake Swap gibi platformlar, kullanıcılara kolaylık sağlayarak, fonların bir kısmını da geri almalarını mümkün kılmaktadır.

Pancake Swap, likidite sağlayıcı tokenlerle ilgili farklı isimlendirmeler kullanır. Kripto para yatırımcıları, bu tokenlere LP ya da FLIP adını da takarlar. Sistemde, farming yapıp ödül kazanmak isteyen kullanıcılar da vardır. Ancak ödülden faydalanmak için birtakım görevlerinin yerine getirilmesi gerekir.

Kullanıcılar, ödül kazanmak için Pancake Swap sistemine likidite sağlayıcı tokenlerini yatırmalıdır. Bu işlemi yapanlar, karşılığında cake coin kazanırlar ve bu coinleri sistemin içinde kullanabilirler. Pancake Swap’un farklı olduğu nokta, otomatik piyasa yapıcı modelini kullanmasıdır. Bu sayede, herhangi bir emir alma durumu yoktur ve likidite havuzları kullanılır.

Cake Coin Tarihçesi Nedir?

Cake Coin Tarihçesi Nedir?

Pancake Swap isimli sistemin sanal para birimi olarak bilinen token Cake coin adı verilen para birimdir. Sözü edilen sistem kullanıcılar tarafından Binance Smart Chain üzerinde kullanılmak için üretilmiştir. Pancake Swap sisteminin ortaya çıkma tarihi 2020 yılının ortaların kadar uzanır. 2020 yılının eylül ayında kurucu kişiler tarafından Pancake Swap ismi verilen sistem kripto para piyasasında faaliyet yürüten kişilerin hizmetine açılmıştır. Bu sisteme göre kullanıcılar Binance Smart Chain üzerinde işlem yapmak zorundadır. Ayrıca bunun dışında sistem içinde kullanılacak sanal paralarla ilgili yerine getirilmesi gereken birtakım zaruri haller mevcuttur.

Buna göre sistemi kullanacak kişilerin işlem sırasında kullanmamaları sanal paralar BEP 20 standartlarına uymak zorundadır. Bu mecburiyet kullanıcın elinde bulunan sanal paraları takas edeceği tokenler için de geçerlidir. Cake coin para biriminin yaratıcısı olan Pancake Swap sisteminin adı bilinen bir kurucusu yoktur. Sistem tamamen anonim geliştiriciler tarafından ortaya atılarak kripto para piyasasına kazandırılmıştır. Pancake Swap sisteminin kurucuları adlandırma yaparken hem sistemin adına hem sistemde kullanılacak olan sanal para birimine kek ve türevleriyle ilgili isimleri uygun görmüşlerdir.

Cake Coin Nasıl Alınır?

Cake Coin Nasıl Alınır?

Pancake Swap sistemi son zamanlarda kripto para borsasında etkinlik yürüten kişilerin dikkatini çeken bir platformdur. Son zamanlarda kullanım oranı artan bu sistemde işlem yapabilmek için kullanıcıların cake coin sanal para birimine sahip olmaları gereklidir. Bu sebeple sistemi kullanmak isteyen kişiler bahsi geçen para birimini satın almak için arayış içine girmişlerdir. Sözü edilen sanal para birimini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken ilk işlem hesabına Türk lirası yatırmaktır. Kullanıcılar alacakları sanal paranın toplam ücreti kadar bir miktarı hesaplarında bulundurmak zorundadır.

Peki bahsi geçen bu sanal para nerelerden temin edilebilir?

Pancake Swap sistemi için kişilerin kripto para temin edebileceği borsalar sırasıyla şöyledir:

 • Binance
 • VCC Exchange 
 • BKEX
 • Ku Coin
 • MXC.Com

Cake Coin Yorum?

Kripto para piyasasından para kazanma son yıllarda tercih edilen bir maddi gelir kapısı olmuştur. Önemi katlanarak artan bu gelir kapısında temkinli olmak ve doğru hamleler yapmak son derece önem arz eder. Bu sebeple coin almadan önce alınacak sanal coin hakkında yorumları bilmek gereklidir.  Bu hususta Pancake Swap sistemi için yapılan yorumlar baz alınırsa bu platform Binance Smart Chain tarafından oldukça güvenli bir şekilde korunduğu için kullanıcılar tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Bu sanal para birimi kurulduğu gündem beri aynı bant üzerinde piyasada yerini korur. Ama özellikle son zamanlarda sanal para çok az da olsa aşağı yönlü bir ivme kazanmış ve değer kaybetmeye başlamıştır. Ama bu kayıp yüksek değerli bir kayıp değildir.  Yakın zamanda bu kaybın telafi edileceği öngörülüyor.

Cake Coinin Avantajları Nelerdir?

Cake Coinin Avantajları Nelerdir?

Pancake Swap sistemi üzerinde faaliyette bulunmanın kullanıcılara sağlamış olduğu pek çok avantaj vardır. Bu avantajlar sırasıyla şu şekildedir:

 • Kullanıcılar likidite üzerinde yer alarak gelir elde erme imkanı bulabilir.
 • Bunun dışında sistem üzerinde para kazanmak isteyen kişiler piyango ya da benzersiz token olarak adlandırılan faaliyetleriyle işlemlerini yerine getirebilirler.
 • Ayrıca sistem üzerinde yapılan bir işlem anında iptal edilerek kullanıcılar mağdur edilmemiş olur.
 • Bunun yanı sıra sisten kullanıcılarına para kazanma şansı verir. Kazanılan bu paralar daha sonra sistem içinde büyütülerek kullanıcılara önemli bir maddi kazanç sağlar.

Axs Coin Nedir? TIKLA

Ape Coin Nedir? TIKLA

Okumaya Devam Et

Kripto

Floki Coin Nedir?

2021 yılı yaz aylarında Elon Musk Shiba İnu’ya Floki adını vereceğini tweetlemesiyle, Floki coin ortaya çıkmıştır.

Published

on

Floki Coin Nedir

2021 yılı yaz aylarında Elon Musk Shiba İnu’ya Floki adını vereceğini tweetlemesiyle, Floki coin ortaya çıkmıştır.

Floki Coin Tarihçesi

Floki Coin Nedir

Meme temelli ( meme simge olarak ifade edilen, para birimi ya da diğer ürünleri bu yolla ifade eden bir kavram olarak ele alınmaktadır.) paralardan bir diğeri olan Floki Coin, Dogecoin’e oldukça benzeyen köpek memeli bir para birimidir. Bu yüzden de Dogecoin den ilham alınarak ortaya çıkarıldığı kabul edilmektedir. Fakat kesinlikle Dogecoin benzeri bir oluşumdan çok daha fazlası olarak ele almak gerekmektedir.

Floki Coin Nasıl Alınır?

Floki Coin Nasıl Alınır?

Güvenli bir şekilde Floki coin edinmek için öncelikle belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Öncelikle Metamask cüzdanı indirilmelidir. Metamask cüzdanını ulaşmak için pc üzerinden chrome ve chrome uygulamaları kullanılabilmektedir. Yine aynı şekilde Appstore ya da playstore üzerinden mobil uygulaması olarak da indirilmektedir.

Güvenli bir şekilde metamask cüzdanı indirildikten sonra chrome uygulaması ya da appstore ya da playstore’dan indirilmiş app olarak kurulumu gerçekleştirilmelidir. Kurulum esnasında bir diğer önemli konu kurtarma cümlesinin seçilmesi ve bir yere not edilmesidir.

Metamask cüzdanı indirilip kurulduktan sonra bu coini almak için öncelikli olarak Binance hesabına giriş yapıp ethereum satın almak gerekmektedir. Binance üzerinden satın alınan ethereum metamask cüzdanına gönderildikten sonra sahip olduğunuz Ethereum ile floki coin satın alıp Floki dünyasına adım atabilirsiniz.

Floki Coin Yorum

Floki Coin Yorum

Floki, oluşturduğu kendi ekosistemi ile ele alındığından Shiba’nın kurduğu sisteme çok benzer bir sistemle hayatına devam etmektedir. Floki coin yatırımcıları bunu sadece bir meme simgesi olarak görmüyorlar ve bunu meme simgesinden daha çok bir yatırım hareketi olarak ele alıyorlar. Diğer coinlerden farklı bir şekilde az gelişmiş ülkelere yaptıkları yardımlarla da kendini başka bir yere konumlandıran Floki, 3. Dünya ülkelerinde okul gibi temel ihtiyaçlar konusunda da yapılan atılımlarla oldukça farklı bir yerde durmakta.

Elon Musk’ın kardeşinin kurucusu olduğu bahçecilik kampanyası şirketi olan Million Gardens ile Floki Coin ortaklık kurmuştur. Buradaki temel amaç hem yatırımcıları hem de hayırseverleri bir araya getirip hem yatırım yapma amacı hem de yardım etme amacını aynı potada eritmektir. Bu yaklaşım tarzıyla da diğer coinlerden kendini çok farklı bir yere koymayı başarmıştır.

Floki coin erc-20 ve bep-20 uyumlu bir coindir. Bunun tam tanımı Floki’nin hem ethereum zincirinde hem de Binance akıllı zincirinde aynı verimlilikle çalıştığını simgelemisidir. Kullanıcılar takas yoluyla eth-bsc düzleminde kolayca takas gerçekleştirebilmektedirler.

Floki alım satımında %3 oranında vergi uygulanmaktadır. Bu çok alışılagelmiş bir yöntem olmasa da burada ki temel amaç bu coinin vergiyi kendi hazinesine aktarmasıdır. Hazine fonları ekosistemlerini geliştirmek ve arge çalışmalarını beslemek amacıyla alınmaktadır. Bununla berber daha yaygın tanıtım yapmak ve diğer giderler için kullanımı amaçlamaktadır.

Yine de çok kolay kabul edilebilir bir sistem olarak vurgulanmasa da bu sistemin bir süre sonra diğer yatırım araçlarının da benimseyeceği ve uygulayacağı bir sistem olacağı öngörülmektedir. Tüm bunların dışında Elon Musk’ın sahip olduğu bir sistem dünya üzerindeki neredeyse tüm yatırım araçlarından daha popüler bir yatırım şeklidir. Elon Musk’ın dünyadaki en zengin insanlardan birisi olmasının yanı sıra geliştirdiği, ortaklık ettiği ya da yatırım yaptığı projelerin neredeyse hepsinde elde ettiği başarı da bu coinin geleceği adına oldukça belirgin bir belirteç olarak kabul edilmektedir.

Bu yatırım aracına yaklaşım, bu yatırım aracı için belirlenen sistem ve ekosisteminin şartlar ve eğitim sistemleri ile desteklenmesi bu coini diğer tüm araçlardan çok daha farklı bir yerde hayatını sürdürmesine yol açmaktadır.

Sadece bir yatırım aracı olmasından farklı olarak 3. Dünya ülkelerine verdiği destek, ekosistemin sadece kendisi ile ilgili kısmını değil tüm yatırımcıları kripto para konusunda bilgilendirme amacıyla eğitmesi de diğer tüm yatırım araçlarından farkını her maddesiyle ortaya koymaya devam etmektedir.

Floki Coin’in Avantajları Nelerdir? 

Floki Coin’in Avantajları Nelerdir? 

Floki’nin diğer coinlerden farklı olarak ürettikleri Projeler diğer yatırım araçlarından daha avantajlı hale gelmesini sağlamaktadır özellikle maddelemek gerekirse:

Valhalla olarak adlandırılan NFT oyun sistemi de sahip olduğu ilk avantajlardan birisidir. Bu sisteme katılım gösteren yatırımcılara katılım sayısı ve çeşitli belirteçle sağlanan şartlara bağlı olarak bir kısım ödüller dağıtılmaktadır. Oyunun amacı oynandıkça daha çok kazandıran bir sistemin üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Oyunda kazanılan coinlerin tüm mülkiyeti onu kazanan yatırımcıya aittir ve kazanılan tüm ödüller yine sistem içersindeki çeşitli alışveriş ve takas işlemlerinde kullanılabilir

Defi katılımcı ve Floki coin arasında bir sözleşmenin imzalanmasını temel olarak almaktadır ve Chainlink ağına entegre edilmiştir. Defi platformu da bu entegre hizmetin hayata geçmesini sağlamaktadır. Floki havuzu kullanıcı ve yatırımcıların bu coinleri takas etmelerini alım ve satım yapmalarını bu alım satım üzerinden faiz kazanmalarını sağlamaktadır. Eth ve wbtc gibi diğer kripto para birimlerini çapraz olarak almak için bu sistem kullanılmaktadır.

Floki havuzu kullanıcıların coinlerini başlangıç ya da uzman havuzunda biriktirmelerine izin verir. Bu izin sayesinde yatırımcılar anlık olarak enflasyon ya da çeşitli olumsuz yatırım zararlarından korunuş olurlar. Uzman havuzunda işlem yapan yatırımcılar floki fiyatı düşse bile %35 oranında koruma sağlarlar ki bu da bu yatırım aracı olarak çok farklı bir hizmet olarak ele alınmalıdır. Buradaki plan hem aşağı doğru zarardan kullanıcıyı korumak ve yukarı doğru olması gerekenden fazla olan artışı da dengelemektir.

Floki Coin’in Avantajları Nelerdir? 

Floki yerleri bir diğer floki hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzdeki Nft sisteminin geldiği yer yatırım araçları içersindeki yeri göz önünü alındığında nftlerin elde ettikleri başarı ve patlama Floki yatırım sisteminde de nftlerin yerini oldukça temel olarak kabul etmesine yol açmıştır. Nftler ve diğer yatırım ürünlerinin alım satımı desteklenmektedir. Bu destek sayesinde en büyük dijital yatırım araçlarının içerisine gireceği ve Bitcoin gibi yatırım araçlarının en önemli alternatifi olması amaçlanmaktadır.

Floki Üniversitesi; Floki coin yine farklı bir uygulama olarak metaverse dünyası üzerinde bir üniversite kurmuş ve bu yatırım sistemi içersindeki kullanıcıları eğitme amacı gütmektedir. Floki ekosistemi konusunda bütün bilgileri kullanıcılarına ve yatırımcılarına sunarak toplu bir gelişme amaçlamaktadırlar. Buradaki temel amaç flokinin gelişimi birincil olarak kabul edilse de temel ve gerekli kripto para eğitimini verip sistemin bilinçli insanlar tarafından amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Tüm bunlar ele alındığında ve avantajları alt alta sıralandığında yatırım amacı olarak kullanılmasının temel sebeplerinden birisi kar etmek gibi görünse de geniş çerçevede çok daha farklı ve derin bir kullanım amacı hedeflenmektedir. Tüm yatırımcı ve kullanıcıyı biliçlendirmekle başlayıp bu coini temelinde en büyük kripto paralardan birisi yapmak temel amaçlardan birisidir. Buradaki farklılık olarak ortaya konulacak durum diğer bütün spekülasyona açık coinlerin arasından bir nevi kur koruması ile sıyrılmaktır.

Ekosistem bu ve bunun gibi koruma uygulamaları ve eğitim uygulamaları ile çeşitlendirilmiştir. Sürekli geliştirilen ar-ge yapısı anlık alınan tedbirler, 3.dünya ülkelerindeki insani yatırımlar, eğitim çalışmalarının bütünü ile birlikte tüm Floki coin temelleri çok sağlam olarak kabul edilmektedir.


AKITA Coin Nedir? TIKLA

Baby Doge Coin Nedir? TIKLA

Okumaya Devam Et

Trend İçerikler